Skočiť na hlavný obsah

Občan, ktorý dovŕšil dôchodkový vek a je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby alebo je len odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby podá písomnú žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na príslušný obecný/mestský úrad v mieste trvalého bydliska žiadateľa.

Posudkovou činnosťou sa zisťuje odkázanosť fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo fyzickej osoby s nepriaznivým zdravotným stavom na sociálnu službu. Posudková činnosť pozostáva zo zdravotnej posudkovej činnosti a sociálnej posudkovej činnosti. 

 • Zdravotná posudková činnosť je posúdenie odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby v súvislosti s jej zdravotným stavom. Vychádza z lekárskeho nálezu vypracovaného zmluvným lekárom fyzickej osoby - žiadateľa. Výsledkom posúdenia je zdravotný posudok.
 • Sociálna posudková činnosť je posudzovanie:
  • individuálnych predpokladov fyzickej osoby
  • rodinného prostredia fyzickej osoby
  • prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti

Výsledkom sociálnej posudkovej činnosti je sociálny posudok.

Na základe zdravotného posudku a sociálneho posudku sa vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý obsahuje:

 • stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby
 • odkázanosť fyzickej osoby na pomoc inej osoby v oblasti sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách
 • návrh druhu sociálnej služby
 • určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu

Posudok o odkázanosti na sociálnu službu je podkladom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.

Obec alebo mesto vydá občanovi rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, v ktorom stanoví stupeň odkázanosti a druh sociálnej služby na ktorý je žiadateľ  odkázaný.  V prípade odľahčovacej služby vyššie uvedené rozhodnutie nahrádza Rozhodnutie a Komplexný posudok ÚPSVaR SR.

Žiadateľ o poskytnutie sociálnej služby podá žiadosť na predpísanom tlačive „Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby“ - stiahnuť DOC, stiahnuť PDF

Žiadateľ doloží k žiadosti nasledovné prílohy:

 • právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu
 • posudok o odkázanosti na sociálnu službu
 • aktuálny príjem na účely platenia úhrady za sociálnu službu (Rozhodnutie o výške dôchodku zo Sociálnej poisťovne)
 • v prípade poberania sociálnych dávok posledné rozhodnutie o priznaní týchto dávok
 • Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu“ v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách s úradne overeným podpisom (matrika, notár) - stiahnuť DOC verziu, stiahnuť PDF verziu
 • doklad (právoplatné rozhodnutie súdu) preukazujúci skutočnosť pozbavenia spôsobilosti na právne úkony a doklad (právoplatné rozhodnutie súdu) o ustanovení opatrovníka, ak je žiadateľ pozbavený spôsobilosti na právne úkony

Po prijatí kompletnej žiadosti so všetkými prílohami v prípade, že zariadenie nemá vhodné voľné miesto (v prípade terénnych sociálnych služieb, ak to prevádzka zariadenia neumožní), zaradí žiadateľa do evidencie žiadateľov na poskytovanie sociálnej služby (Informačný systém sociálnych služieb, ktorého správcom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR) a oznámi mu zaradenie jeho žiadosti do evidencie žiadateľov.  

Žiadosti sú zaradené chronologicky podľa dátumu podania.

Ak disponuje zariadenie vhodným voľným miestom (v prípade terénnych sociálnych služieb, ak to prevádzka zariadenia umožní), oznámi túto skutočnosť žiadateľovi a poskytne mu nevyhnutný čas na vybavenie všetkých náležitosti spojených s nástupom do Patria – Domov dôchodcov v Galante (v prípade terénnych sociálnych služieb všetkých náležitosti, ktoré sú spojené so zahájením poskytovania)  a začne poskytovať sociálne služby na základe zmluvného vzťahu.

Úhrada za poskytovanie sociálnych služieb

Tento cenník úhrady poskytovaných sociálnych služieb v Patria – Domov dôchodcov v Galante, Švermova 1457/16, 924 01 Galanta sa vydáva v súlade so Zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.  455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní  (živnostenský zákon) v  znení  neskorších  predpisov a v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Galanta č. 9/2023, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 9/2020 o poskytovaní sociálnych služieb prostredníctvom rozpočtovej organizácie Patria – Domov dôchodcov v Galante.

Úhrada za poskytované pobytové sociálne služby v závislosti od druhu podávaných jedál (racionálna/šetriaca/diabetická) a počtu obyvateľov v obytnej jednotke v prepočte na 31 kalendárnych dní od 01.04.2024 do 31.03.2025 je vo výške od 509,02 € do 646,35 €.

Úhrada za opatrovateľskú službu od 01.04.2024 do 31.03.2025 je 3,32 Eur /hodinu.

Úhrada za pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa je 1,00 Eur /hodinu.

Výšky úhrad za poskytované pobytové sociálne služby sú stanovené v zmysle prílohy č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu  mesta Galanta č. 9/2023, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenia mesta č. 9/2020  o poskytovaní sociálnych služieb prostredníctvom rozpočtovej organizácie Patria – Domov dôchodcov v Galante.
 

x

22.07.2024 (Pondelok)

polievka zelerová s ovsenými vločkami (1)

maďarský guláš z hovädzieho mäsa

knedla (1)

23.07.2024 (Utorok)

polievka lúsková s cestovinou (1)

plnená paprika

chlieb (1)

24.07.2024 (Streda)

polievka zeleninová s mrveničkou (1)

zemiaky na paprike s kabanosom

25.07.2024 (Štvrtok)

polievka rascová 

bravčový perkelt

kolienka (1)

uhorky

26.07.2024 (Piatok)

polievka fazuľová so zeleninou

vyprážaný karfiol (1,3,7)

opekané zemiaky

tatárska omáčka

Zoznam alergénov:
1. Obilniny obsahujúce lepok 2. Kôrovce 3. Vajcia 4. Ryby 5. Arašidy 6. Sójové zrná 7. Mlieko 8. Orechy 9. Zeler 10. Horčica 11. Sezamové semená 12. Oxid siričitý a siričitany 13. Vlčí bôb 14. Mäkkýše