Skočiť na hlavný obsah

v zmysle § 31 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.  455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní  (živnostenský zákon)  v  znení  neskorších  predpisov pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa sa poskytuje, ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, nemôže zabezpečiť osobnú starostlivosť o maloleté dieťa sama alebo s pomocou rodiny a nie sú ďalšie dôvody, pre ktoré je potrebné v záujme dieťaťa postupovať podľa osobitného predpisu.

V rámci pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa sa

a) poskytujú

 • bežné úkony starostlivosti o dieťa
 • pomoc pri príprave na školské vyučovanie
 • výchova

b) zabezpečuje záujmová činnosť


Za dôvody, pre ktoré nemôže rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, zabezpečiť osobnú starostlivosť o maloleté dieťa sama alebo s pomocou rodiny, sa považujú najmä:

 • choroba, úraz alebo kúpeľná liečba rodiča alebo fyzickej osoby, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, alebo úmrtie jedného z rodičov
 • pôrod matky dieťaťa alebo ženy, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu
 • narodenie najmenej troch detí súčasne alebo narodenie dvoch detí alebo viac detí súčasne v priebehu dvoch rokov, a to až do troch rokov veku najmladších detí

Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa sa poskytuje terénnou formou sociálnej služby.

Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa sa poskytuje najviac v rozsahu 30 po sebe nasledujúcich dní.

Sociálna služba sa poskytuje v závislosti od prevádzkových možností zariadenia.

V zmysle § 41 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.  455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní  živnostenský zákon)  v  znení  neskorších  predpisov opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá:

 • je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a tohto zákona
 • je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 tohto zákona

Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony podľa prílohy č. 4 tohto zákona. Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje obec v hodinách alebo podľa jednotlivých úkonov podľa prílohy č. 4 tohto zákona. Minimálny rozsah úkonov sebaobsluhy nesmie byť nižší, ako je minimálny rozsah zodpovedajúci stupňu odkázanosti fyzickej osoby posúdený podľa prílohy č. 3 tohto zákona, ak sa poskytovateľ sociálnej služby s prijímateľom sociálnej služby na návrh prijímateľa sociálnej služby nedohodne inak v zmluve o poskytovaní sociálnej služby.

Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe:

 • ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba
 • ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie podľa osobitného predpisu, ak tento zákon neustanovuje inak – ods. 3 písm. b)
 • ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu podľa osobitného predpisu
 • ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto nákazou

Ustanovenie odseku 3 písm. b) sa nepoužije, ak fyzickej osobe:

 • vykonávajúcej opatrovanie sa poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť v zdravotníckom zariadení
 • vykonávajúcej opatrovanie sa poskytuje odľahčovacia služba
 • ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie podľa osobitného predpisu, sa poskytuje opatrovateľská služba v rozsahu najviac osem hodín mesačne

Sociálna služba sa poskytuje v závislosti od prevádzkových možností zariadenia.

x

22.07.2024 (Pondelok)

polievka zelerová s ovsenými vločkami (1)

maďarský guláš z hovädzieho mäsa

knedla (1)

23.07.2024 (Utorok)

polievka lúsková s cestovinou (1)

plnená paprika

chlieb (1)

24.07.2024 (Streda)

polievka zeleninová s mrveničkou (1)

zemiaky na paprike s kabanosom

25.07.2024 (Štvrtok)

polievka rascová 

bravčový perkelt

kolienka (1)

uhorky

26.07.2024 (Piatok)

polievka fazuľová so zeleninou

vyprážaný karfiol (1,3,7)

opekané zemiaky

tatárska omáčka

Zoznam alergénov:
1. Obilniny obsahujúce lepok 2. Kôrovce 3. Vajcia 4. Ryby 5. Arašidy 6. Sójové zrná 7. Mlieko 8. Orechy 9. Zeler 10. Horčica 11. Sezamové semená 12. Oxid siričitý a siričitany 13. Vlčí bôb 14. Mäkkýše