Skočiť na hlavný obsah

"Láskavé slová môžu byť stručné a ľahko sa vyslovia, 
no ich ozveny sú nekonečné."

História zariadenia

Patria – Domov dôchodcov v Galante bola zriadená v roku 1986 ako „Penzión pre dôchodcov miest a obcí“ s kapacitou 150 lôžok a technickým vybavením prispôsobeným mobilným občanom. Sociálne služby v penzióne sa poskytovali na základe dohody medzi dôchodcom a poskytovateľom. O využitie ponúkanej formy služieb nebol zo strany dôchodcov toho času veľký záujem, nakoľko sa v zariadení neposkytovala komplexná starostlivosť. Postupne sa zariadenie reprofilizovalo na Domov dôchodcov s poskytovaním komplexnej starostlivosti. Právnu subjektivitu získalo zariadenie v roku 1991 a 1. marca 2000 bolo premenované na „Patria – Domov dôchodcov v Galante“. Od 1. júla 2002 zriaďovateľská funkcia z Krajského úradu v Trnave prešla na miestnu samosprávu a od toho času je zriaďovateľom mesto Galanta. V roku 2010 v rámci projektu s názvom „Modernizácia domu dôchodcov Patria“, ktorý bol financovaný z fondov Európskej únie prebehla kompletná rekonštrukcia pavilónov, bola realizovaná výmena okien, dverí, zateplenie fasády a strechy. Cieľom projektu bolo zvýšenie kvality a dostupnosti sociálnych služieb na území mesta Galanta. 

Patria – Domov dôchodcov v Galante sa nachádza v štvorpodlažnej budove, ktorá je rozdelená na pavilóny A, B, C. V pavilónoch A a C v štandarde vybavených jedno-, dvoj-, trojlôžkových obytných jednotkách bývajú klienti. Pre klientov je k dispozícii stála opatrovateľská starostlivosť a každý klient disponuje signalizáciou na privolanie opatrovateľského personálu. Prízemný pavilón B zabezpečuje vstup do zariadenia, slúži ako prepojovacia chodba medzi hlavnými pavilónmi a nachádza sa tu kuchyňa, jedáleň, kaderníctvo a spoločenská miestnosť. Spôsob a druh poskytovaných služieb v súčasnosti je už úplne iný ako v jeho začiatkoch. Zariadenie prešlo vývojom a zmenami, ktoré vyplývali zo spoločenských a sociálnych potrieb. Patria – Domov dôchodcov v Galante má vybudovanú dobrú povesť a je spájaná s poskytovaním kvalitných sociálnych služieb, má významné postavenie medzi podobnými zariadeniami sociálnych služieb v rámci mesta, regiónu i Slovenskej republiky. 

Symbolom nášho zariadenia je znak, na ktorom je znázornená ľudská dlaň zachytávajúca dva padajúce listy.

Vízia a poslanie

Víziou nášho zariadenia Patria – Domov dôchodcov v Galante pri poskytovaní pobytových sociálnych služieb je prijímateľom zabezpečiť prostredie, ktoré podporuje čo najvyššiu mieru sebestačnosti, trvalo navodzuje príjemný pocit domova a zároveň poskytuje kvalitné odborné sociálne služby spĺňajúce ich individuálne potreby. Víziou nášho zariadenia pri poskytovaní terénnych sociálnych služieb je prijímateľom zabezpečiť prostredie, ktoré podporuje čo najvyššiu mieru sebestačnosti, udržiava prijímateľov sociálnych služieb čo najdlhšie v ich prirodzenom prostredí a zároveň poskytuje kvalitné odborné sociálne služby spĺňajúce ich individuálne potreby.

Patria – Domov dôchodcov v Galante umožňuje svojim prijímateľom sociálnych služieb tráviť každodenný život v prostredí s dodržiavaním základných ľudských práv a slobôd. Je poradenským centrom prvého kontaktu pre obyvateľov mesta Galanta a regiónu.

Poslaním nášho zariadenia Patria – Domov dôchodcov v Galante je poskytovať kvalitné a komplexné sociálne služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zmien a doplnkov. Pri našej práci uplatňujeme vzájomný rešpekt, etický a partnerský prístup k prijímateľovi sociálnych služieb a  zamestnancovi v súlade s ochranou základných ľudských práv a slobôd.  

Hodnoty

Prístup celistvý – holistický - Človek je BIO–PSYCHO–SOCIO–SPIRITUÁLNA bytosť ku ktorej pristupuje naše zariadenie ako k jedinečnej osobe, ktorá sa formuje biologickým, psychologickým, sociálnym a spirituálnym faktorom a plne ich rešpektuje.

Akceptácia – Naše zariadenie akceptuje jedinečnosť každého prijímateľa sociálnych služieb, zamestnancov bez ohľadu na pohlavie, farbu pleti, rasu, vierovyznanie, sociálny pôvod a národnosť.

Tímová spolupráca – je dôležitá pre efektívne fungovanie nášho zariadenia a má potenciál zvyšovať spokojnosť. Multidisciplinárny tím je zostavený z manažmentu, zdravotných sestier, zdravotných asistentov, opatrovateľov, sociálnych pracovníkov, inštruktorov sociálnej rehabilitácie a zabezpečuje poskytovanie sociálnych služieb na základe individuálnych potrieb klientov.

Rešpektovanie rovnosti – je našim nosným pilierom. Patria – Domov dôchodcov v Galante vytvára podmienky na rešpektovanie Základných ľudských práv a slobôd.

Individuálne plánovanie – je nástroj, ktorý je vnímaný nielen ako základná metóda práce s prijímateľom sociálnych služieb v  organizácii, ale aj ako celkový prístup poskytovania sociálnych služieb. Tento prístup vychádza z partnerského a spolupracujúceho vzťahu medzi prijímateľom, ktorý má právo na tento plán, a profesionálmi, ktorí ho sprevádzajú a poskytujú mu podporu a služby na to, aby mohol viesť čo najaktívnejší a nezávislý život.

Aktivizácia – je zabezpečenie prístupu k rôznym druhom aktivít, ktoré zohľadňujú potreby a preferencie prijímateľa a prostredníctvom ktorých môže rozvíjať svoje kognitívne schopnosti a zručnosti v rôznych oblastiach tak, aby mohol naplniť predstavu o svojom sociálnom postavení v živote. Rozvoj zručností je prispôsobený osobným preferenciám prijímateľa sociálnej služby, jeho veku, zdravotnému stavu a individuálnym schopnostiam. Poskytovateľ sociálnej služby podporuje prijímateľov sociálnej služby v založení  a rozvíjaní ich podpornej sociálnej siete a udržiavaniu kontaktu s členmi svojej sociálnej siete tak, aby im uľahčil nezávislý život a začlenenie do komunity.

Ciele

  • Poznať individuálne potreby každého prijímateľa sociálnych služieb a osobitne k nemu pristupovať. 
  • Získavať a vytvárať pozitívne väzby s prijímateľmi sociálnych služieb, príbuznými a vonkajším prostredím.
  • Monitorovať a pravidelne vyhodnocovať spokojnosť prijímateľov sociálnych služieb a ich rodinných príslušníkov.
  • Sledovať nové trendy v oblasti sociálnych služieb a implementovať podmienky kvality do nášho zariadenia. Riadiť sa a rešpektovať platné normy, rezortné predpisy a zákony. 
  • Rozvíjať odbornú úroveň zamestnancov, vytvárať podmienky na vzdelávanie (kvalitné vzdelávacie programy, účasť na konferenciách, workshopoch, samovzdelávanie a pod.) a ich aplikácia v praxi. 
  • Vytvárať priaznivé pracovné prostredie podporujúce vzájomnú dôveru, bezpečnosť, zodpovednosť, motiváciu a partnerstvo. 
  • Zadefinovať strategické a ostatné ciele zariadenia, pravidelne ich vyhodnocovať a aktualizovať.
  • Zlepšiť informačnú politiku, šíriť dobré meno a pozitívnu publicitu zariadenia, zabezpečiť transparentnosť.
  • Konkrétne plánovať, plniť a vyhodnocovať ciele kvality, ktoré sú zdokumentované v zápisniciach z porád vedenia, ktoré sa uskutočňujú  s pravidelnosťou 1x do mesiaca resp. podľa potreby. 
x

10.06.2024 (Pondelok)

polievka fazuľová s údeninou, chlieb (1)

slivkové gule (1)

11.06.2024 (Utorok)

polievka vločková (1)

mexický guláš

dusená ryža

12.06.2024 (Streda)

vývar z kostí s cestovinou (1)

karé na srbský spôsob

opekané zemiaky

13.06.2024 (Štvrtok)

polievka cesnaková krémová (7)

kurací perkelt (7)

kolienka (1)

uhorky

14.06.2024 (Piatok)

polievka pórková

fazuľový prívarok (7)

klobása

chlieb (1)

napolitánka

Zoznam alergénov:
1. Obilniny obsahujúce lepok 2. Kôrovce 3. Vajcia 4. Ryby 5. Arašidy 6. Sójové zrná 7. Mlieko 8. Orechy 9. Zeler 10. Horčica 11. Sezamové semená 12. Oxid siričitý a siričitany 13. Vlčí bôb 14. Mäkkýše