Skočiť na hlavný obsah
Logá - úrad vlády SR, Financované EU, Program Slovensko

Aktivita: „Poskytovanie príspevku na opatrovateľskú službu ako súčasť systémovej zmeny“

Podaktivita 2: „Poskytovanie príspevku za poskytnuté hodiny opatrovateľskej služby

Na základe Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí o zapojenie sa do národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“ vyhláseného Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny č. 2/NP POS/2024 (ďalej len „ÚPSVaR) naše zariadenie podalo predmetnú žiadosť na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Trnave dňa 20.3.2024. V súlade s vykonaným overovaním splnenia podmienok oprávnenosti zapojenia do projektu a poskytnutia finančného príspevku na opatrovateľskú službu bola naša žiadosť vyhodnotená ako úspešná a následne sme dňa 30.4.2024 s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava uzatvorili Dohodu č. 2024/TT/007 o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu v rámci uvedeného národného projektu.

Hlavná aktivita projektu: 

Poskytovanie domácej opatrovateľskej služby na území mesta Galanta počas 24 mesiacov. Sociálna služba je poskytovaná v zmysle zákona č. 448/2008 Zb. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov ( ďalej len zákon osociálnych službách )

Oprávnené obdobie: od 01. 01. 2024 do 31. 12. 2025

Oprávnená cieľová skupina: v zmysle Programu Slovensko osoby odkázané na pomoc inej osoby v zmysle zákona o sociálnych službách

Cieľ projektu: Cieľom projektu je overiť mechanizmus poskytovania príspevku na starostlivosť prijímateľovi sociálnej služby (ďalej len „klient“) a prispieť k systémovému riešeniu v oblasti financovania sociálnych služieb

Cieľom Podaktivity 2 je vyplácanie príspevku za hodiny opatrovateľskej služby poskytovanej prijímateľovi sociálnej služby

Výška príspevku pre žiadateľa: 7,93 eur na 1 hodinu opatrovateľskej služby, ktorú poskytol klientovi

Realizácia projektu: Projekt sa realizuje prostredníctvom jednej hlavnej aktivity, ktorou je poskytovanie opatrovateľskej služby v domácom prostredí za účelom predchádzania umiestňovania klientov do pobytových zariadení. Terénna opatrovateľská služba zabezpečí čo najdlhšie zotrvanie odkázaných občanov v ich prirodzenom domácom prostredí so zlepšením kvality ich života. Aktivity sú realizované prostredníctvom opatrovateliek pre obyvateľov mesta Galanta, ktorí majú uzatvorenú zmluvu o poskytovaní sociálnych služieb s Patria – Domov dôchodcov v Galante, najviac v rozsahu hodín vyplývajúcich z právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. Priemerný počet opatrovaných klientov je v priebehu roka 25 osôb, z toho 22 žien a 3 muži. Projekt je zároveň prínosom k udržaniu a rozšíreniu zamestnanosti v meste v oblasti poskytovania sociálnych služieb.

Finančný príspevok bude v zmysle uzatvorenej dohody poskytovaný mesačne po podaní Žiadosti o poskytnutie príspevku, ktorú sa poskytovateľ sociálnej služby zaväzuje predložiť úradu najneskôr do 10. dňa kalendárneho mesiaca za predchádzajúci mesiac. Súčasťou žiadosti sú zmluvy o poskytovaní sociálnej služby uzatvorené s klientmi, rozhodnutia o ich odkázanosti na sociálnu službu, sumarizačný hárok a evidencia poskytnutých hodín opatrovateľskej služby za mesiac, za ktorý sa žiada finančný príspevok.

Za realizáciu projektu je zodpovedná Ing. Mária Kuruczová 

x

22.07.2024 (Pondelok)

polievka zelerová s ovsenými vločkami (1)

maďarský guláš z hovädzieho mäsa

knedla (1)

23.07.2024 (Utorok)

polievka lúsková s cestovinou (1)

plnená paprika

chlieb (1)

24.07.2024 (Streda)

polievka zeleninová s mrveničkou (1)

zemiaky na paprike s kabanosom

25.07.2024 (Štvrtok)

polievka rascová 

bravčový perkelt

kolienka (1)

uhorky

26.07.2024 (Piatok)

polievka fazuľová so zeleninou

vyprážaný karfiol (1,3,7)

opekané zemiaky

tatárska omáčka

Zoznam alergénov:
1. Obilniny obsahujúce lepok 2. Kôrovce 3. Vajcia 4. Ryby 5. Arašidy 6. Sójové zrná 7. Mlieko 8. Orechy 9. Zeler 10. Horčica 11. Sezamové semená 12. Oxid siričitý a siričitany 13. Vlčí bôb 14. Mäkkýše