Výšku úhrad za poskytnutie komplexných sociálnych služieb v našom zariadení upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Galanta č. 43/2009 o poskytovaní sociálnych služieb prostredníctvom Patria – Domov dôchodcov v Galante, v znení VZN mesta Galanta č. 50/2009, č. 51/2010, č. 4/2011, 14/2012, 26/2014, 6/2015, 19/2017.

V zariadení pre seniorov sa výška úhrady pohybuje v rozpätí od 318,99 Eur do 385,33 Eur . Je priamo závislá od počtu klientov umiestnených v jednej obytnej miestnosti, od rozsahu stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby a od druhu poskytovanej stravy. Úhrada sa platí za príslušný kalendárny mesiac do konca kalendárneho mesiaca, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

Výška úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu v domácnosti klienta je na 1 hodinu/1,5 Eur.