Postup pri podávaní žiadosti do nášho zariadenia

Naša činnosť je zameraná na komplexné poskytovanie registrovaných sociálnych služieb v súlade so zákonom NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní.

Postup pri podávaní žiadosti o umiestnenie do zariadenia pre seniorov:

1. Je nutné, aby občan požiadal o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na príslušnom mestskom alebo obecnom úrade v mieste trvalého bydliska občana, t.j. o vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. Tlačivá občanovi poskytne priamo príslušný miestny úrad.

 • Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu: Stiahnuť
 • Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu: Stiahnuť

 • 2. Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu a posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré občanovi vydá príslušný mestský alebo obecný úrad podľa miesta trvalého pobytu občana, je potrebné doručiť na adresu nášho zariadenia spolu so žiadosťou obce a vyplnenou <>bžiadosťou o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Tlačivo si môžete stiahnuť tu:

 • Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby: Stiahnuť
 • 3. K žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby je potrebné doložiť ďalšie vyplnené tlačivá, resp. doklady:

 • Vyhlásenie o majetku (podpis musí byť overený matrikou alebo notárom): Stiahnuť
 • fotokópiu rozhodnutia o výške dôchodku zo Sociálnej poisťovne a potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok
 • Nástup do zariadenia

  V deň nástupu si občan prinesie so sebou:

 • občiansky preukaz
 • preukaz poistenca
 • V prípade záujmu o zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti prostredníctvom praktického lekára, ktorý ambuluje v našom zariadení aj zdravotnú dokumentáciu, vrátane potvrdenia o odhlásení od svojho predchádzajúceho praktického lekára pre dospelých

 • Úhrada služieb

  Výšku úhrad za poskytnutie komplexných sociálnych služieb v našom zariadení upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Galanta č. 9/2020 o poskytovaní sociálnych služieb: Stiahnuť

 • Prehľad denných/mesačných úhrad od klientov Zps a ZOS platné od 01.07.2023: Stiahnuť